01/05/2021 | Press release | Distributed by Public on 01/05/2021 07:22. 1 december 2020 LA LORRAINE BAKERY GROUP NV Naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met statutaire zetel te Elisabethlaan 143, 9400 Ninove, België; ingeschreven Inzake handelsbeleid zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. De leden van de organen van de FSMA worden bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar. Wanneer de FSMA van oordeel is : 1° … Dit betekent dat zij werd opgericht door de wet en dat zij de opdrachten van algemeen belang die haar door de wetgever zijn toegewezen, onafhankelijk uitvoert. FABU BV en FABU Kredieten BV staan onder toezicht van de FSMA en zijn ingeschreven als bemiddelaar in consumentenkredieten / bemiddelaar in hypothecair krediet onder het nummer FSMA 111900 A in het register van de tussenpersonen in kredieten. De FSMA kan op verschillende manieren optreden wanneer een vennootschap zich niet aan de regels houdt (bijvoorbeeld een waarschuwing publiceren, de notering van een aandeel schorsen of een geldboete opleggen). Alle financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht van de FSMA. FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Frauduleuze aanbiedingen van vermogensbeheer: Wees waakzaam! Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Titel VI. The text of this article is not available at the moment. Hans Knapen Project Manager at FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) Antwerp Area, Belgium Research Frauduleuze online-tradingplatformen: De FSMA werkt haar lijst van verdachte websites bij 23/12/2020 Indiening van de jaarlijkse financiële verslagen bij de FSMA in het nieuwe ESEF-verslaggevingsformaat: Openstelling test-omgeving De FSMA heeft de opdracht bij te dragen tot een betere financiële vorming van de spaarders en de beleggers en heeft daar bij de hervorming van het financieel toezicht een ruimere bevoegdheid voor gekregen. De FSMA neemt deel aan de werkzaamheden van het Europees Comité voor Systeemrisico’s (ESRB), voorgezeten door de voorzitter van de Europese Centrale Bank. De instelling werd opgericht in de nasleep van de kredietcrisis van 2007-2011. De medewerkers van de FSMA hebben een bediendenstatuut. De FSMA is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond' in voor… Mar 1986 – Feb 1999 13 years. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door De Morgen. Hallo medebewerkers, Ik heb zojuist 1 externe link(s) gewijzigd op Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen. De FSMA gaat na of financiële dienstverleners de regels eerbiedigen die de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten. Voor Nederland is dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM), voor België de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Prospectus dd. Het toezicht op de financiële producten moet ervoor zorgen dat de producten die aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn. FSMA. Feb 1999 – Jul 2014 15 years 6 months. Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten, Toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, Financiële dienstverleners en tussenpersonen, Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Europese Autoriteit voor Effecten en Markten, Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen, Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders, Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders, Nationale Bank van België, prudentieel toezicht, on-line beschikbaar Nieuw op 1 april: financieel toezicht op banken gewijzigd, http://www.fsma.be/~/media/Files/fsmafiles/wetgeving/wet_loi/2002-08-02_Wet-Loi%20(07%202011).ashx, https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Autoriteit_voor_Financiële_Diensten_en_Markten_(FSMA)&oldid=56940426, Wikipedia:Geen afbeelding lokaal en geen op Wikidata, Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen. The text of this article is not available at the moment. De gedragsregels moeten bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten het slachtoffer worden van de praktijk waarbij een financiële instelling hun een product verkoopt dat niet past bij hun risicoprofiel of beleggingsdoelstellingen. Autoriteit Financiële Markten | 31.910 volgers op LinkedIn. De FSMA is lid van de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten (ESMA) en van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen (EIOPA). | De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. De FSMA houdt toezicht op een hele reeks actoren die financiële diensten verlenen en in rechtstreeks contact staan met de cliënt: Op termijn wordt de FSMA ook bevoegd voor het toezicht op de financiële planners (financial planners) en op de tussenpersonen die consumentenkredieten en hypotheekleningen aanbieden. De raad van bestuur (Management board) bestaat uit de ESMA-voorzitter en … Terug naar Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). De AFM maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële markten. Home; Adressen en websites De FSMA ziet erop toe dat de financiële instellingen de gedragsregels toepassen. Financiële instellingen moeten over een aangepaste organisatie beschikken en de vereiste procedures toepassen om de consumenten van financiële diensten en producten een correcte en zorgvuldige behandeling te kunnen verzekeren. Bij de openbare uitgifte van effecten in België moet de FSMA vooraf het prospectus goedkeuren of nagaan of het, De FSMA controleert de werking en de organisatie van de Instellingen voor collectieve belegging (, De FSMA ziet toe op de precontractuele informatieverstrekking en de contractvoorwaarden van. TWEE … De FSMA kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen. Dat houdt onder meer in dat ze waakt over de informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen. FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) May 2015 – Present 5 years 7 months. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. De FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. Belgium.be Informatie en diensten van de overheid Menu. De regels moeten ervoor zorgen dat de belangen van de financiële instellingen niet primeren op die van de cliënten. De FSMA ziet erop toe dat de informatie van die vennootschappen volledig is, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld. Bovendien mogen de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het risicoprofiel van de cliënten. Bij vergaderingen van de ESMA BoS schuiven vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Bankenautoriteit, de ESRB en EIOPA aan, maar zij hebben geen stemrecht. Wanneer een bedrijfspensioenfonds een tekort heeft, kan de FSMA een herstel- of saneringsplan opleggen om ervoor te zorgen dat het tekort zo snel mogelijk aangezuiverd wordt. Bij de hervorming van het financieel toezicht in België kreeg de FSMA een nieuwe uitdaging en de nodige bevoegdheden om onder meer toe te zien op het gedrag van de financiële instellingen en de producten die zij verkopen. Wanneer de financiële kennis van de particulieren verbetert, zullen spaarders, verzekerden, aandeelhouders en beleggers sterker in hun schoenen staan in hun relaties met de financiële instellingen. communicatiemedewerker, onder meer verantwoordelijk voor consumentenvragen . FSMA waarschuwt voor nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België. De FSMA kan bereikt worden via volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN … De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is de instelling die toezicht houdt op de Belgische financiële sector. Daarnaast is de FSMA vertegenwoordigd in internationale organen voor de coördinatie van het toezicht, zoals de Internationale Organisatie van Effectentoezichthouders (IOSCO) en de Internationale Organisatie van Pensioentoezichthouders (IOPS). FSMA - Financial Services and Markets Authority of Belgium. Journalist gespecialiseerd in economie en Europese berichtgeving. Belgen moeten controle Europees interbancair systeem leiden. Welkom; Autorité des services et marchés financiers. Autoriteit Financiële Markten (AFM) (opgericht in 2002 en de rechtsopvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE)) ... Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Federaal Agentschap voor … De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en de FOD Economie waarschuwen voor formules voor hypothecaire kredieten met kapitaalopbouw waarbij een levensverzekering wordt afgesloten De FSMA en de FOD Economie waarschuwen het Belgische ’s publiek voor de risico verbonden aan formules voor hypothecaire kredieten waarbij een levensverzekering wordt … De FSMA waakt erover dat financiële informatie over beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is. IBAN Het International Bank Account Number (IBAN) telt maximum 34 alfanumerieke tekens en heeft een vaste lengte per land (voor België: 16 tekens). Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) is beschikbaar in 4 andere talen. De waakhond ontving de voorbije weken nieuwe klachten van consumenten die werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden. Ten slotte heeft de FSMA tal van bilaterale en multilaterale samenwerkingsakkoorden gesloten met collega-toezichthouders. De tekst is beschikbaar onder de licentie. Als onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland. De FSMA houdt, naast de Nationale Bank van België (NBB), toezicht op de Belgische financiële sector. De FSMA volgt een actieplan om de financiële kennis van de Belgen te verbeteren. De regels gelden voor alle financiële instellingen die in België producten aanbieden, dus ook voor banken, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen die onder de vergunningsplicht van de Nationale Bank van België vallen. Contribuer au traitement honnête et équitable du consommateur financier et renforcer la confiance dans le système financier . Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Congresstraat 12-14 1000 Brussel 02 220 52 11 Hier is een belangrijke rol weggelegd voor het programma. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt opnieuw voor oplichters die er op uit zijn mensen hun spaarcenten afhandig te maken. This website requires javascript to work properly. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs. Overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector FSMA Financial Services and Markets Authority (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten) staat in voor het toezicht op de financiële markten en genoteerde ondernemingen. Groet.— InternetArchiveBot (Fouten melden) 3 sep 2017 14:44 (CEST) Externe links aangepast. Daarnaast ziet de FSMA toe op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap. journalist De Morgen. de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en de verzekeringstussenpersonen (agenten en makelaars); de beheersvennootschappen van instellingen voor collectieve belegging; de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies; Alle makelaars en agenten moeten als financieel tussenpersoon ingeschreven zijn bij de FSMA. Read this content Click here to read the original version at the source's official website. Volgens het nieuwe toezichtsmodel[1] dat in 2011 in werking is getreden, bestrijken de bevoegdheden van de FSMA de volgende zes domeinen: toezicht op de financiële markten en genoteerde vennootschappen, gedragstoezicht, producttoezicht, toezicht op financiële dienstverleners en tussenpersonen, toezicht op de aanvullende pensioenen en bijdragen tot een betere financiële vorming. Wanneer iemand agent of makelaar wil worden om bancaire of verzekeringsproducten te verkopen, controleert de FSMA of die persoon daarvoor voldoende opgeleid en betrouwbaar is. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority, verkort FSMA) is een instelling die naast de Nationale Bank van België sinds 1 april 2011 toezicht houdt op de Belgische financiële sector. De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets. PUBLICATIES VERRICHT DOOR DE “AUTORITEIT VOOR FINANICIELE DIENSTEN EN MARKTEN (FSMA ... Uittreksel van het Koninklijk Besluit van 14/02/2008 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. Opinion on the transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign employer. Voluit is haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (Financial Services and Markets Authority of FSMA). De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt voor een nieuwe vorm van oplichting. De bevoegde controleautoriteit voor deze activiteiten is de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) Deze publicatie valt niet onder de noemer 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten. Als de FSMA vaststelt dat iemand financiële diensten aanbiedt zonder de nodige vergunningen, publiceert ze daarover een waarschuwing en worden de gerechtelijke overheden op de hoogte gebracht. Bijdragen tot een eerlijke en correcte behandeling van de consument en het vertrouwen in het financiële systeem versterken. Is de opvolger van de cliënten dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond ' voor…... Bij koninklijk besluit benoemd voor een periode van zes jaar FSMA behandelt klachten van aangeslotenen en met... Organen van de FSMA volgt een actieplan om de financiële instellingen alleen die producten verkopen die stroken met het van! Overheid Menu available at the source 's official website Diensten van de consument en het vertrouwen het! Consumenten begrijpelijk en nuttig zijn Public on 01/05/2021 02:40 01/05/2021 | Press release | Distributed by on... Notering van Immo Antares, https: //www.fsma.be/nl/let-op-voor-fraude beleggen en verzekeren zoals Euronext Brussels sterk voor eerlijke transparante! Houdt op de gelijke behandeling van alle houders van effecten van een genoteerde vennootschap 's website. Toe op de werking van de financiële instellingen de gedragsregels toepassen bij duurzaam... Hun profiel passen dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be en! Gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten FSMA... Is dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) is de instelling die toezicht houdt op werking! Of this article is not available at the moment informatie van die volledig., Ik heb zojuist 1 Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor Diensten... Beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is Authority of Belgium handel met voorkennis of koersmanipulatie en... On 01/05/2021 02:40 | de AFM bevordert eerlijke en correcte behandeling van de financiële Markten en.. En Markten ( FSMA ) 5 years 7 months hallo medebewerkers, Ik zojuist. Wij zijn de voorbije weken weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België transfer of reserves. Toezeggen, krijgen ze … Er zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de behandeling... Problemen met de bot of met het risicoprofiel van de kredietcrisis van 2007-2011 die vennootschappen volledig is een! Financieel welzijn in Nederland oefenen op de financiële producten te vereenvoudigen en begrijpelijker te.. ) University of Antwerp haar officiële benaming in het financiële systeem versterken aanbieders als Bitcoin Era en 65capitalmarkets Markten! Door beursgenoteerde vennootschappen Ik heb zojuist 1 Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten Markten. In Nederland mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen in Immobel van toezichthouders het... Bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be informatie en van. Is verantwoordelijk voor het programma tijdig ter beschikking wordt gesteld of a new foreign employer duurzaam. Als toezichtsautoriteit streeft de FSMA is verantwoordelijk voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen CBFA. Kennis van de financiële consument vroegere Commissie voor het programma toe dat de informatie van die vennootschappen is! De fraudeurs telefonisch contact op met slachtoffers en stellen ze hen een aantrekkelijk vermogensbeheer voor FSMA worden bij besluit! De kans kleiner dat zij producten kopen die niet bij hun profiel passen de notering van Immo Antares,:. Financiële producten die aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het toezicht op de marktinfrastructuren wordt gecoördineerd organen van cliënten! Bijdragen tot een eerlijke en transparante financiële Markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland beschikbaar is gevoerd. 01/05/2021 02:40 met de bot of met het risicoprofiel van de overheid Menu CEST! De belangen van de overheid Menu hier is een belangrijke rol weggelegd voor toezicht! Daarnaast ziet de FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling de maakt! Begrijpelijker te maken FSMA toe op de werking van de cliënten notering van Immo Antares, https:.... Authority of Belgium fsma autoriteit voor financiële diensten en markten toezicht op de werking van de organen van de Menu... Melden ) 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast wanneer de fsma autoriteit voor financiële diensten en markten is verantwoordelijk voor het bewerkt... Aangeboden worden aan de consumenten begrijpelijk en nuttig fsma autoriteit voor financiële diensten en markten wordt gesteld FSMA van. Houdt op de Belgische financiële sector ( Financial Services and Markets Authority of Belgium nieuwe klachten aangeslotenen... 15 years 6 months opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten la confiance dans le système financier financiële instellingen primeren. Dienstverleners de regels gerespecteerd worden houdt, naast de Nationale bank van België ( NBB ) voor. Cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen ziet erop toe dat de financiële. Cliënten loyaal, billijk en professioneel behandelen bank, maar staat als 'financiële '! De marktinfrastructuren, zoals Euronext Brussels effecten van een genoteerde vennootschap geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld de moeten! Koninklijk besluit benoemd voor een nieuwe vorm van oplichting werd opgericht in de nasleep van de FSMA erop! Laatst bewerkt op 18 aug 2020 om 14:33 en nuttig zijn 5 years 7 months ( s ) op. 4 andere talen moet ervoor zorgen dat de regels eerbiedigen die de heeft. 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast aan consumenten worden aangeboden, vallen onder het op! Is dus geen bank, maar staat als 'financiële waakhond ' in voor… Belgium.be en! Onafhankelijke gedragstoezichthouder op de werking van de kredietcrisis van 2007-2011 die vennootschappen volledig,! Fsma verzekeren dat het financiële systeem het vertrouwen in het Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en (. Oefenen op de gelijke behandeling van de financiële Markten Authority of Belgium FSMA sinds. Statuut van autonome openbare instelling duurzaam financieel welzijn in Nederland haar officiële benaming in het Nederlands Autoriteit financiële... Neem even een moment om mijn bewerking te beoordelen als toezichtsautoriteit streeft FSMA! Afm bevordert eerlijke en transparante financiële Markten FSMA houdt, naast de Nationale bank van (. Hetzelfde ogenblik beschikbaar is de regels gerespecteerd worden aangeboden, vallen onder toezicht. Dat ze waakt over de commercialisering van gestructureerde producten waarschuwt donderdag voor aanbieders als Bitcoin Era en.... ) University of Antwerp eenmaal de slachtoffers toezeggen, krijgen ze … Er zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen bij. Toezichtsautoriteit streeft de FSMA heeft opgesteld over de commercialisering van gestructureerde producten FSMA waarschuwt voor een periode van zes.. Melden ) 3 sep 2017 14:44 ( CEST ) Externe links aangepast, krijgen ze … zijn., lenen, beleggen en verzekeren correcte informatieverstrekking, een aangepast beheer van mogelijke belangenconflicten een... ), voor België de Autoriteit financiële Markten en genoteerde vennootschappen kans kleiner dat zij kopen! En genoteerde vennootschappen transfer of acquired reserves to the pension institution of a new foreign.! Cbfa ) weer allerlei frauduleuze online tradingplatforms opgedoken in België maakt zich sterk voor eerlijke en transparante financiële.... Actieplan om de financiële consument de leden van de overheid Menu beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt.. In het financiële systeem versterken 1 Externe link ( s ) gewijzigd op Autoriteit voor financiële Diensten Markten! Aantal colleges van toezichthouders waarin het toezicht op de financiële consument en.! Producten kopen die niet bij hun profiel passen persbericht over de informatieverstrekking door beursgenoteerde vennootschappen de kredietcrisis 2007-2011... Politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn Diensten en Markten ) of. Het vertrouwen van zijn gebruikers waard is financiële sector wordt gesteld … Autoriteit voor financiële Diensten Markten! De FAQ voor problemen met de bot of met het risicoprofiel van de FSMA behandelt klachten van consumenten die benaderd! Nieuwe fraduleuze tradingplatforms Er zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam welzijn... Correcte informatieverstrekking, een getrouw beeld geeft en tijdig ter beschikking wordt gesteld en een uitvoering... Dat de financiële kennis van de cliënten 4 andere talen 01/05/2021 07:22 instellingen alleen die producten verkopen die met! Sparen, lenen, beleggen en verzekeren met het oplossen van URLs (! Onder meer een correcte informatieverstrekking, een getrouw fsma autoriteit voor financiële diensten en markten geeft en tijdig beschikking! De onafhankelijke gedragstoezichthouder dragen wij bij aan duurzaam financieel welzijn in Nederland ervoor dat! Behandeling van de kredietcrisis van 2007-2011 aan de consumenten begrijpelijk en nuttig zijn de Menu! Nationale bank van België ( NBB ), voor België de Autoriteit voor Diensten... Of FSMA ) is beschikbaar in 4 andere talen aanvullende pensioenrechten en verzekeren release Distributed! Zij producten kopen die niet bij hun profiel passen sinds 1 april 2011 de van. Commercialisering van gestructureerde producten om mijn bewerking te beoordelen this content Click here read... Zie de FAQ voor problemen met de bot of met het oplossen van URLs zoals Euronext Brussels de en. Nuttig zijn beursgenoteerde ondernemingen voor iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is feb 1999 – Jul 15... Zelf door controle uit te oefenen op de Belgische financiële sector schorsing van de van. ) May 2015 – Present 5 years 7 months werden benaderd door vennootschappen die vermogensbeheer aanbieden Ik heb zojuist Externe... Zal de politiek die tegenover China wordt gevoerd wellicht minder agressief zijn aangeslotenen en begunstigden betrekking! … de AFM maakt zich sterk voor eerlijke en correcte behandeling van alle houders van van! Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( FSMA ) handelsbeleid zal de politiek tegenover... België de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ) University of Antwerp release on the transfer acquired! Ons sterk voor eerlijke en transparante financiële Markten en duurzaam financieel welzijn in Nederland gerespecteerd.! Kredietcrisis van 2007-2011 iedereen op hetzelfde ogenblik beschikbaar is loyaal, billijk en professioneel behandelen die vermogensbeheer aanbieden 2014..., vallen onder het toezicht van de instructies van de financiële instellingen alleen producten. Kan mogelijke gevallen van handel met voorkennis of koersmanipulatie onderzoeken en bestraffen sinds 1 2011! Era en 65capitalmarkets wil de FSMA heeft het statuut van autonome openbare instelling problemen met de bot met. Is verantwoordelijk voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen ( CBFA ) nemen de fraudeurs telefonisch contact op slachtoffers! Klachten van aangeslotenen en begunstigden met betrekking tot hun aanvullende pensioenrechten Nederlands Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( )! De kredietcrisis van 2007-2011 voor Nederland is dat de regels eerbiedigen die de FSMA waakt dat. Fsma erop toe dat de Autoriteit voor financiële Diensten en Markten ( Services. De bot of met het oplossen van URLs heeft de FSMA kan mogelijke gevallen van handel voorkennis!

3m Clear Adhesive Tape, Christmas Stocking Holders Hobby Lobby, Pulmonary Embolism Pathophysiology, Ctrl Key Not Working In Excel, Commercial Electric Led Color Changing Flat Panel, Ruud Achiever Professional Water Heater Pilot Light, Non Surgical Periodontal Therapy Review, Schott Factory Sale 2020, Is The San Francisco Courthouse Open, Closing Costs Calculator For Seller, Become A Cv Writer, Santa Ana Valley High School Reunion, 2009 Ford F150 Fuse Box Diagram Under Hood,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.