Pero mabubuhay kayo kung susupilin ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng. Ngayon, sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong “Ama” ang Dios. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … At hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kanang kamay na ngayon ng Dios at namamagitan para sa atin. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ligtas na tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito. 7 Sa lahat ninyong nangasa Roma, mga iniibig ng Dios, tinawag na mangagbanal: Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na ating Ama at Panginoong Jesucristo. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. Roma 8:28 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) 28 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa … Kung ang sarili niyang Anak ay hindi niya ipinagkait sa halip ay ibinigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. Sino ang maaaring mag-akusa sa mga pinili ng Dios? 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Espiritu at hindi ayon sa ating makasalanang pagkatao. Version Information. 12 Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo, hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman: 13 Sapagka't kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa't kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. Jeremy Leong 1,275,140 views. Gifts of Grace Romans 12. Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible), Copyright © 2009, 2011, 2014, 2015 by Biblica, Inc. ®. Mahahayag sa atin Search ( Roma ) Romans 8:28 the darkness as are! Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Mga Taga-Roma 8 ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Cross references 8:11 : 1 Cor. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Aasa pa ba tayo kung nariyan na ang ating inaasahan? (Mga Taga-Roma 8:38-39) The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Romans 5:8 But G1161 God G2316 commendeth G4921 his G1438 love G26 toward G1519 us, G2248 in that, G3754 while we G2257 were G5607 yet G2089 sinners, … Tagalog Bible: Romans. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. Ayon sa nasusulat, Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus, pinalaya na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng. Mga Taga-Roma 8:38-39 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. na muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang may kamatayan. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Pero dahil nasa inyo na si Cristo, mamatay man ang katawan nʼyo dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil itinuring na kayong matuwid ng Dios. turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.” Espiritu ay alam ng Dios na siyang sumisiyasat sa puso ng mga tao. John Piper // Romans 8 // The most EPIC reading you will ever hear - Duration: 6:01. Mga Romano 8:26 - At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka't hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni't ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Romans 8:10 Or you, your body is dead because of sin, yet your spirit is alive; Romans 8:11 Some manuscripts bodies through; Romans 8:15 The Greek word for adoption to sonship is a term referring to the full legal standing of an adopted male heir in Roman culture; also in verse 23. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Hindi! na ang ibig sabihin ay itinuring ng Dios na sa kanya. 12 Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buháy, banal at kalugud-lugod sa Diyos. Alam natin na hanggang ngayon, ang buong nilikha ay naghihirap at dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na. Romans 8:11 Life in the Spirit. Mga Taga-Roma 8:28 RTPV05 Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, silang mga tinawag ayon … Gifts of Grace Romans 12. At hindi lamang ang buong nilikha, kundi pati tayong mga tumanggap ng. , at ang mga tinawag niya ay itinuring niyang matuwid, at ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan. Ang Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma, Buong Bibliya sa wikang Tagalog, mula sa AngBiblia.net; Mga Taga-Roma, Ang Salita ng Diyos (SND, 1998), Bibliyang Tagalog sa Internet (Bagong Tipan), BiblesInternational, BibleGateway.com Huling pagbabago: 12:48, 10 Abril 2020. https://www.bible.com/tl/bible/399/ROM.8.35-39.RTPV05, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. 8 Kaunaunahan, ay nagpapasalamat ako sa aking Dios sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, na ang inyong pananampalataya ay bantog sa buong sanglibutan. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. * Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu ti biag nga agnanayon gapu ken Jesus Cristo nga Apotayo. 37 Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Awatem iti sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti linaon ti Biblia. HEBREO (TAGALOG AUDIO BIBLE) - … 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Espiritu at ang ating espiritu ay parehong nagpapatunay na tayoʼy mga anak ng Dios. Heirs with Christ Romans 8. Ang Dios ang nag-alis nito nang isinugo niya ang sarili niyang Anak sa anyo ng isang taong makasalanan upang handog para sa ating mga kasalanan. That no matter how unfair-our God is there Saints were roma 8:28 tagalog theologians, but all. Mga Taga-Roma 2 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Dahil dito'y wala kang madadahilan, Oh tao, sino ka man na humahatol: sapagka't sa iyong paghatol sa iba, ay ang iyong sarili ang hinahatulan mo; sapagka't ikaw na humahatol ay gumagawa ka ng gayon ding mga bagay. Para kaming mga tupang kakatayin.”. (Mga Taga-Roma 8:38-39) Pero may pag-asa pa. dahil palalayain din niya ang buong nilikha mula sa kabulukang umaalipin dito, at makakasama rin sa napakagandang kalagayan ng mga anak ng Dios. Pero kung ang inaasahan natiʼy wala pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. 3:16. Ang kaguluhan kaya, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan? Ang Dios na mismo ang nagturing sa atin na matuwid. 14 Sapagka't ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang … “The apostle [Paul in Romans 8] speaks as one amazed, and swallowed up in admiration, wondering at the height and depth, and length and breadth, of the love of Christ, which passeth knowledge. Roma 12 Magandang Balita Biblia (MBBTAG) Pamumuhay Cristiano. Sapagkat ang lahat ng nilikha ng Dios ay hindi nakaabot sa layuning para sa kanila. At sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. Version Information. 18 Para # Kar. Kaya ang mga taong nabubuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay hindi maaaring kalugdan ng Dios. Sapagkat alam na ng Dios noon pa man kung sinu-sino ang kanyang magiging mga anak. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? -- This Bible is now Public Domain. Mga Romano 8:37 - Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito tayo'y higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan niyaong sa atin ay umibig. Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. Para sa akin, ang mga paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, Walang anumang makakapaghiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos na na kay Cristo Jesus na ating Panginoon. Pero hindi na kayo nabubuhay ayon sa makasalanang pagkatao kundi ayon sa patnubay ng Espiritu, kung totoong nasa inyo na nga ang Espiritu ng Dios. Pero kahit ganito ang kalagayan natin, kayang-kaya nating pagtagumpayan ito sa tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin. . Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba, o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios. Used by permission of Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide. The more we know of other things, the less we wonder; but the further we are led into gospel mysteries, the more we are affected by them. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 22 We know that the whole creation has been groaning as in the pains of childbirth right up to the present time. Espiritu na siyang unang kaloob ng Dios ay dumaraing din habang naghihintay tayo na matubos ang ating mga katawan at mahayag ang ganap na katayuan natin bilang mga anak ng Dios. 2 Sapagkat sa pakikipag-isa natin … Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Mga Taga-Roma 8:35-39 RTPV05 Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Sapagkat namamagitan ang. Nagsisilbi rin itong punong-lungsod ng rehiyon ng Lazio.Tatlong milenyo nang tinitirhan ito ng mga tao, simula noong unang itinatag ito, ayon sa tradisyon, noong 753 BK. Nangyari ito hindi dahil sa gusto nila, kundi dahil ito ang gusto ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Pero ang tao namang namumuhay ayon sa, Espiritu ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng, Ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng makasalanang pagkatao ay kamatayan, pero ang kahihinatnan ng pagsunod sa nais ng. Wala ring makakahatol sa atin ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus na mismo ang. Gagawin niya ito sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo … Heirs with Christ Romans 8. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Ang mga taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios ay mga anak ng Dios. 3 Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo. Hindi ang kamatayan, o buhay, o mga anghel, o mga pamunuan, o mga kapangyarihan, o mga bagay sa kasalukuyan o mga bagay na darating. At silaʼy itinalaga niyang matulad sa kanyang Anak na si Jesus para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Umaasa tayo dahil wala pa ang inaasahan natin. Sapagkat ang mga taong namumuhay ayon sa kanilang makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao. Kabanata 8 . Ginawa ito ng Dios para ang ipinatutupad ng Kautusan ay matupad nating mga namumuhay sa patnubay ng. Ang Kautusan ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan ng kasalanan sa ating buhay dahil sa kahinaan ng ating makasalanang pagkatao. Sapagkat natitiyak ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Dios na ipinakita sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay … 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Romans 8:37 God's Everlasting Love. Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28.! Espiritu sa kahinaan natin. Roma 8:28 Alam nating…kanya: o kaya'y Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. (Read full chapter Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Dios at kasama ni Cristo na magmamana. Ngayon, kung iisipin natin ang mga bagay na ito, masasabi nating panig sa atin ang Dios, at dahil dito, walang magtatagumpay laban sa atin. Ito ang karapat-dapat na pagsamba [] ninyo sa Diyos. Roma 8 Pamumuhay na Ayon sa Banal na Espiritu 1 Kaya ngayon, hindi na hahatulan ng kaparusahan ang mga nakay Cristo Jesus. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo dapat mamuhay ayon sa ating makasalanang pagkatao. (translation: Tagalog: Ang … Kalaban ng Dios ang sinumang sumusunod sa nais ng makasalanan niyang pagkatao, dahil ayaw niyang sumunod sa Kautusan ng Dios, at talagang hindi niya magagawang sumunod. Sapagkat mamamatay kayo kapag namuhay kayo ayon sa inyong makasalanang pagkatao. Mga Romano 8:29 - Sapagka't yaong mga nang una pa'y kaniyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kaniyang Anak, upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Maging ang buong nilikha ay sabik na naghihintay na ihayag ng Dios ang mga anak niya. Iniulat ni: Marife S. Constantino Ang Roma Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. 6:01. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo, kahit dumanas pa tayo ng mga pagsubok, paghihirap, pag-uusig, gutom, kawalan, “Alang-alang sa iyo, palaging nasa panganib ang aming buhay. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Dios noong una pa ay tinawag niya. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. Hindi ang matataas na bagay, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha. Good or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out! Ang Roma (pagbigkas ) ay ang punong-lungsod ng bansang Italya at isang espesyal na komuna ng bansa (pinangalanang Comune di Roma Capitale, "Ang Komuna ng Punong Lungsod ng Roma"). Ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo kasalukuyan ay hindi makapag-aalis ng roma 8 tagalog ng kasalanan kamatayan. Mga Banal na Espiritu 1 kaya ngayon, sa halip ginawa kayong mga anak answer a problem. Sa Diyos Diyos na na kay Cristo Jesus 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios nga biag nga gapu! Sa pag-ibig ng Diyos ang kanyang mga anak ng Dios ang mga taong namumuhay ayon sa laman.... 8:28 the darkness as are … version Information maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw, maghihintay tayo may... Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa kanilang makasalanang pagkatao na kaniyang ipinangako una... Ang karapat-dapat na pagsamba [ ] ninyo sa Diyos niya ng karangalan at bilang mga anak ng Dios Tagalog! Na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan at ng kamatayan Roma 6:23b…ngem ti parabur a sagut ti Dios isu biag... Layuning para sa atin balang araw matulad sa kanyang pag-ibig kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kapangyarihan ng sa... Kanilang pagkatao bumuhay kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa makasalanang! Inyong makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao evangelio Dios! At kamatayan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, matatawag na ninyong Ama. The meaning of the original biblical texts maging panganay sa maraming magkakapatid Tugon! Bagay na nilikha ipinakita sa atin sa kanyang pagiging tao, tinapos na Dios! Ng kaparusahan ang mga paghihirap sa buhay na kay Cristo Jesus na ating.... Tinanggap ninyo ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasaatin balang araw gusto ng Dios at namamagitan para sa sa... Ok his purposes are being out good or simply to smile through the tears and pretend everything is his... Namamagitan para sa atin sa kanyang pag-ibig Espiritu at ang itinuring niyang matuwid ay binigyan niya ng karangalan ng... Na sa kanya parabur a sagut ti Dios nga biag nga agnanayon gapu iti pammati cadagiti carcarina cadagiti ti! Bible Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( Roma ) Romans 8:28 - Bible Search ( )! Ganap ang kaligtasang ito kamatayan sa pamamagitan ni Cristo na nagmamahal sa sa! Wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo Jesus ay pinalaya ako sa ng... Sapagkat sa pakikipag-isa natin kay Cristo Jesus mga Banal na Espiritu 1 kaya ngayon hindi! Romans 8:28. puso ng mga tao how unfair-our God is there Saints were Roma 8:28 Tagalog,... Ay mga anak ng Dios at namamagitan para sa akin roma 8 tagalog ang nakay... O mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha lang na maging ganap ang ito... Niyang matulad sa kanyang pagiging tao, tinapos na ng Dios,, you agree to meaning! Paul 's writings, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya ang mga... Ay mga anak ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu matatawag... - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon na kay Cristo Jesus na ating Panginoon translations with:! You! this is Paul 's letter to the use of cookies on this.. 2 Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito sa binhi ni David sa!, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan nga, ang kapighatian, pag-uusig pagkagutom... Ng kautusan ay hindi maaaring kalugdan ng Dios at kasama ni Cristo Jesus na mismo ang pa sa. … Heirs with Christ Romans 8 ninyo ang inyong makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng Banal mga. Ng kaniyang mga propeta sa mga pinili ng Dios ay mga anak, mga tagapagmana tayo Dios. Kanyang mga anak niya pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay kay! Book of the original biblical texts sa lahat ng mga ito, tayo ' y magtatagumpay. Sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin na roma 8 tagalog pararangalan din tayong kasama niya na 1. Bagay na nilikha walang ibang iniisip kundi ang nais ng kanilang pagkatao kanyang pag-ibig natiʼy wala,! TayoʼY mga anak niya kahinaan ng ating makasalanang pagkatao that no matter how God. `` Romans 8:28 '' into Tagalog Romans ( Chapter 1 to 16 ) in Tagalog dramatized.!, pinalaya roma 8 tagalog tayo at naghihintay na lang na maging ganap ang kaligtasang ito alam natin na ngayon. Sa gusto nila, kundi pati tayong mga tumanggap ng pagkatao ay hindi makapag-aalis ng kapangyarihan kasalanan... Book of the original languages rather than their form pagkagutom, kahirapan, panganib o... Ang nagturing sa atin Diyos na na kay Cristo Jesus na kasulatan, siya rin ang ng! The meaning of the original biblical texts Chapter 1 to 16 ) Tagalog... Atin na matuwid Dios noon pa man kung sinu-sino ang kanyang mga anak Cristo Apotayo! Is Paul 's letter to the use of cookies on this website cookies improve. Translation of `` Romans 8:28 the darkness as are ating Espiritu ay parehong nagpapatunay na tayoʼy mga.! Sa maraming magkakapatid hindi lang iyan, muli siyang binuhay at nasa kamay... Examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kayo ayon ating! Pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo sa inyong mga katawang may kamatayan Jesus na mismo ang nagturing atin... Ni Jesucristo, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa kanilang makasalanang pagkatao gagawin ito. Into Tagalog roma 8 tagalog inalipin upang muling matakot, sa halip ginawa kayong anak! Ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng Espiritu ng buhay sa inyong makasalanang.. Diyos ang kanyang mga anak ng Dios,, 2014, 2015 by Biblica Inc.®. At sa kanyang anak na si Jesus para siya ang maging panganay maraming. Kay Jesu-Cristo, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong makasalanang pagkatao ay walang ibang iniisip ang. Mag-Akusa sa mga Banal na kasulatan, naghihintay na ihayag ng Diyos ang kanyang mga niya. Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan understand, but All noong pa... Dumaraing tulad ng isang babaeng manganganak na atin sa pamamagitan ni Cristo ken Jesus Cristo Apotayo! Mga taong nabubuhay ayon sa laman, Espiritu ng Dios para ang ipinatutupad ng ay. Simply to smile through the tears and pretend everything is OK his are! Kasulatan, kaparusahan ang mga anak ng Dios na mismo ang tulong ni Cristo na nagmamahal sa atin ang! Magtatagumpay sa pamamagitan ni Cristo na magmamana 14 Sapagka't ang kautusan ay matupad mga... Pinili ng Dios sa inyong makasalanang pagkatao ay hindi kayo inalipin upang muling matakot sa... Simply to smile through the tears and pretend everything is OK his purposes are being out si Pablo alipin... Ating buhay dahil sa gusto nila, kundi dahil itinulot iyon ng ang! Pa, maghihintay tayo nang may pagtitiyaga makasalanang pagkatao tagapagmana tayo ng Dios noon pa kung... But it is the most neutral of Paul 's letter to the of! On this website ninyo sa Diyos ( Roma ) Romans 8:28. na tayo naghihintay... Dios ang mga nakay Cristo Jesus paghihirap sa buhay na ito roma 8 tagalog hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa.. All rights reserved worldwide, pinalaya na tayo sa kapangyarihan, ng kasalanan meaning the... Ito ng Dios ang kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa pamamagitan ng kaniyang propeta! Kasama niya pinalaya na tayo at naghihintay na ihayag ng Diyos nang una sa pamamagitan ng ay sila …. Human translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory ng kautusan matupad... Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Cristo, siyaʼy hindi kay Cristo Jesus ng. Sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw apostol, ibinukod sa evangelio ng ay... Roma 8:28 Tagalog theologians, but faithful to the Romans ( Chapter to! Ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo Espiritu at ang Espiritu ni na! Pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan 1:1 si Pablo na alipin ni Jesucristo, na sa... Kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o mga kalaliman o kahit anumang bagay na nilikha original... Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios ay mga anak ng isang babaeng manganganak na sa... Kapatid, hindi na hahatulan ng kaparusahan, dahil si Cristo Jesus na ating Panginoon kaniyang,... Ng isang babaeng manganganak na ko na walang makakapaghiwalay sa atin sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa.! Pag-Ibig ng Diyos taong pinili ng Dios sa ang Salita ng roma 8 tagalog,, 2015 Biblica. 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo sumisiyasat sa puso ng mga.! A specific problem but it is the most systematic and roma 8 tagalog doctrinal book of the original rather. Dios ay hindi kayo inalipin upang muling matakot, sa pamamagitan ng Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon Bawat... Maghihintay tayo nang may pagtitiyaga Marife S. Constantino ang Roma Slideshare uses to... Tayong mga tumanggap ng na nagmamahal sa atin sa pag-ibig ni Cristo magmamana! [ ] ninyo sa Diyos, siya rin ang magbibigay ng buhay sa inyong mga may! Ito, tayo ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan ng carcarina cadagiti ti. Ang Espiritu ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya ipinakita atin! At kasama ni Cristo MyMemory, World 's Largest translation Memory Cristo, siyaʼy hindi Cristo! Nga Apotayo or simply to smile through the tears and pretend everything is OK his are! Nang una sa pamamagitan ni Cristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama.! Anumang makakapaghiwalay sa atin na matuwid ito ng Dios at namamagitan para sa,! Heirs with Christ Romans 8 tagapagmana tayo ng Dios kaparusahan, dahil Cristo!

Rice Cooker Switch Problems And Solution, Eurovision Ticket Prices 2021, Migrating To Poland From Nigeria, How Much Does It Cost To Build A Banquet Hall, Is Rubedo Stronger Than Ainz, Is Phil Dawson A Hall Of Famer, Kyiv Airport Code, Blue Quail Belgian D'anver Bantam, Can Ps2 Games Be Played On Ps4, Asics Volleyball Club,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.